top of page
점

Privacy Policy

Polityka prywatności danych osobowych w nagraniach wideo ruchu publicznego

 

Data wejścia w życie: [Aug] [17], 2023

 

Twoja Prywatność  jest ważna dla firmy Hyundai Motor Company, jej spółek zależnych i  powiązanych  grupie (zwanych łącznie „Hyundai", „my", „nas" lub „nasz"), jesteśmy zaangażowani w ochronę  wszelkich Danych Osobowych, które możemy gromadzić i/lub w inny sposób przetwarzać w ramach naszej działalności biznesowej.

 

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności") ma zastosowanie do przetwarzania przez nas Danych Osobowych, które możemy gromadzić podczas tworzenia filmów wideo z ruchu publicznego, a także powiązanych danych z czujników gromadzonych za pomocą pojazdów rejestrujących, w celu szkolenia, opracowywania, ulepszania i obsługi naszych zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy, funkcji zautomatyzowanej jazdy i innych usług. „Dane Osobowe" oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby („Podmiot Danych" lub „Ty”, jeśli ma to zastosowanie), np. tablic rejestracyjnych i obrazów wideo przedstawiających cechy fizyczne danej osoby.

 

Po zebraniu filmów z ruchu publicznego i powiązanych danych z czujników, niezwłocznie przetwarzamy dane przy użyciu oprogramowania, które ma na celu usunięcie wszelkich informacji, które mogłyby zidentyfikować osobę ("Oprogramowanie do anonimizacji"). Dalsze szczegóły tego procesu znajdują się w Sekcji 2 niniejszej Polityki prywatności. Nadal jednak przetwarzamy Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w trzech sytuacjach:

 • Przetwarzamy Dane Osobowe przed użyciem tego oprogramowania oraz podczas stosowania Oprogramowania do anonimizacji danych.

 • W rzadkich przypadkach Oprogramowanie do anonimizacji może przeoczyć lub nie w pełni ukryć część informacji identyfikujących.

 • W pewnych okolicznościach osoba może zostać zidentyfikowana pomimo zasłonięcia szczegółów, na przykład jeśli posiada wyjątkowo unikalny samochód.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje również sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje Dane Osobowe w tych trzech sytuacjach opisanych powyżej, a także, w stosownych przypadkach, Twoje prawa, dotyczące takich danych.

 

1. Jakie Dane Osobowe gromadzimy?

 

Używamy pojazdów rejestrujących wyraźnie oznaczonych naklejkami (tj. symbolem kamery) i oznakowaniem oraz wyposażonych w specjalną technologię nagrywania i czujników (np. kamery, czujniki, sprzęt pomiarowy) do nagrywania wideo ruchu publicznego i gromadzenia powiązanych danych z czujników, takich jak informacje GPS.  Nagrania wideo i inne zebrane informacje (łącznie "Nagrania") mogą obejmować na przykład następujące Dane Osobowe:

 

 • Twarze, inne cechy, zachowanie i otoczenie uczestników ruchu i osób znajdujących się w pobliżu naszych pojazdów rejestrujących;

 • Tablice rejestracyjne, napisy, inne cechy i otoczenie pojazdów znajdujących się w pobliżu naszych pojazdów rejestrujących;

 • Numery, tekst, inne cechy i otoczenie prywatnych domów i budynków w pobliżu naszych pojazdów rejestrujących;

 • Inne informacje w pobliżu naszych pojazdów rejestrujących, które są przechwytywane przez technologię wyposażoną w pojazdy rejestrujące;

 • informacje o lokalizacji GPS powyższych danych; oraz

 • Znaczniki czasu gromadzenia powyższych danych.

 

2. Jak wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe?

 

Aby zminimalizować przetwarzanie Danych Osobowych i chronić Podmioty Danych, w pierwszym kroku po utworzeniu Nagrań rozmywamy (tj. czynimy nierozpoznawalnymi) twarze, tablice rejestracyjne i inne podobne informacje, które wyraźnie identyfikują daną osobę, korzystając z naszego Oprogramowania do anonimizacji. Tej modyfikacji nie można odwrócić.

 

Po wykonaniu tej czynności Nagrania zmodyfikowane w ten sposób będą nadal wykorzystywane do celów opisanych poniżej. Nierozmyte nagrania są usuwane po tej modyfikacji i nie są udostępniane żadnym innym stronom trzecim poza tymi, które są niezbędne do gromadzenia i anonimizacji Nagrań.

 

W zdecydowanej większości przypadków modyfikacja ta sprawia, że zebrane dane stają się anonimowe. Zapewnia to silną ochronę Podmiotów Danych, jednocześnie wspierając nasz cel, jakim jest maksymalne zminimalizowanie ilości i intensywności Danych Osobowych pozostających w Nagraniach, zgodnie z zasadami minimalizacji danych i uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania, określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych, w szczególności w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (UE) 2016/679 ("RODO").

 

Jednakże, jak wspomniano powyżej, nie możemy wykluczyć, że Nagrania mogą nadal zawierać informacje umożliwiające identyfikację. Może to być na przykład spowodowane tym, że niektóre dane, które nie zostały rozmyte, mogą nadal być wyjątkowo uznawane za dane osobowe zgodnie z RODO ze względu na ich unikalne cechy (np. unikalny samochód) lub z powodu awarii procesu modyfikacji (co nie powinno mieć miejsca w normalnych okolicznościach, ale niestety nigdy nie można całkowicie wykluczyć awarii oprogramowania).  W związku z tym Nagrania mogą potencjalnie nadal zawierać pewne Dane Osobowe.

 

Po dokonaniu modyfikacji przez nasze Oprogramowanie do anonimizacji wykorzystujemy Nagrania (w tym wszelkie pozostałe w nich Dane Osobowe) do szkolenia, rozwijania, ulepszania i obsługi naszych zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy, funkcji zautomatyzowanej jazdy i innych podobnych usług. Usługi te wymagają nagrań wideo ruchu publicznego i jego otoczenia, takich jak samochody, ulice i otoczenie ulic (które może obejmować prywatne domy i budynki), w celu symulacji rzeczywistych warunków ruchu i otoczenia.  W szczególności dane te są wykorzystywane do poprawy dokładności tych systemów i usług w zakresie identyfikacji uczestników ruchu, takich jak inne pojazdy i piesi, a także znaki drogowe i otoczenie ruchu.  Ponadto powiązane informacje z czujników, takie jak lokalizacja GPS, są potrzebne podczas działania tych systemów i usług w celu poprawy wykrywania niektórych obiektów ruchu drogowego, takich jak znaki drogowe lub otoczenie ruchu drogowego.

 

Wykorzystujemy Nagrania wyłącznie do wyżej wymienionych celów. Nie przetwarzamy żadnych Danych Osobowych w celu zidentyfikowania Ciebie lub innych osób, do których dane te mogą się odnosić, i minimalizujemy gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych w jak największym stopniu (więcej informacji znajduje się w Sekcji 5). Nie przetwarzamy Twoich Danych Osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

 

3. W jaki sposób udostępniamy Twoje Dane Osobowe?

 

Przed przetworzeniem przez nasze Oprogramowanie do anonimizacji Dane Osobowe mogą zostać udostępnione:

 

 • Usługodawcom i dostawcom: Dane Osobowe mogą być udostępniane usługodawcy (tj. firmie pełniącej funkcję podmiotu przetwarzającego), którego angażujemy do prowadzenia pojazdów rejestrujących i tworzenia Nagrań, oraz usługodawcy, który przeprowadza proces anonimizacji. Obie te czynności są wykonywane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Możemy również udostępniać Dane Osobowe naszym dostawcom usług hostingowych, którzy zapewniają nam infrastrukturę i usługi platformowe, moc obliczeniową, przestrzeń dyskową i usługi baz danych.  Podmioty te są umownie zobowiązane do wykorzystywania ujawnionych przez nas Danych Osobowych wyłącznie w celu świadczenia odpowiednich usług, a nie do własnych niezależnych celów.

 

Po anonimizacji udostępniamy Nagrania następującym innym podmiotom, przy czym udostępnianie to podlega niniejszej Polityce Prywatności, jeśli Nagrania nadal zawierają jakiekolwiek Dane Osobowe:

 

 • Spółki z  grupy kapitałowej:  Dane Osobowe mogą być udostępniane spółkom zależnym i stowarzyszonym Hyundai zlokalizowanym w Twoim kraju lub regionie w celach operacyjnych.

 • Usługodawcy i dostawcy:  Dane Osobowe mogą być udostępniane szerszemu gronu sprzedawców, usługodawców, dostawców, wykonawców lub agentów, którzy wykorzystują takie dane w celu wykonywania określonych funkcji w naszym imieniu.

 • Partnerzy Biznesowi:  Możemy udostępniać Nagrania, które mogą zawierać Dane Osobowe, naszym partnerom biznesowym w celu współpracy w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie wysoce i w pełni zautomatyzowanej jazdy.

 • Transfery biznesowe:  Możemy ujawniać i przekazywać Nagrania, które mogą zawierać Dane Osobowe, w ramach jakiejkolwiek fuzji, przejęcia, finansowania, sprzedaży aktywów spółki lub udziałów w spółce lub w przypadku niewypłacalności, upadłości lub zarządu komisarycznego, w tym podczas negocjacji związanych z takimi transferami biznesowymi.

 • Ochrona praw i interesów:  Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe w celu ochrony lub zabezpieczenia bezpieczeństwa, praw, własności lub ochrony firmy Hyundai, stron trzecich lub ogółu społeczeństwa, w tym w celu wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów związanych z bezpieczeństwem lub kwestii technicznych lub innych działań, które według naszego wyłącznego uznania uważamy za nielegalne, nieetyczne lub prawnie dopuszczalne lub stwarzające takie ryzyko.

 • Sądy, organy rządowe lub podmioty:  Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe zawarte w Nagraniach (bądź ich części) zgodnie z obowiązującym prawem w celu spełnienia obowiązujących zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, w tym w ramach postępowania sądowego, w odpowiedzi na wezwanie sądowe, nakaz, nakaz sądowy lub inny proces prawny, lub w celu współpracy w ramach dochodzeń lub zgodnych z prawem wniosków, formalnych lub nieformalnych, składanych przez sądy, organy rządowe lub podmioty (takie ujawnienia byłyby oparte na art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

4. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych ?

 

Przetwarzanie przez nas Twoich Danych Osobowych  w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności opiera się na naszych uzasadnionych interesach związanych z opracowywaniem, szkoleniem i obsługą naszych zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy, funkcji zautomatyzowanego prowadzenia pojazdu i innych usług; pod warunkiem, że interesy te nie przeważają nad Twoimi interesami  lub  podstawowymi prawami i wolnościami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Chronimy Twoje interesy jako Podmiotu Danych, nie przetwarzając Twoich Danych Osobowych do celów identyfikacji oraz wdrażając środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają zgodność wszystkich odpowiednich operacji przetwarzania z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 

5. Jak chronimy Twoje Dane Osobowe?

 

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich Danych Osobowych i utrzymujemy polityki bezpieczeństwa, procedury, narzędzia oraz inne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony.

 

W szczególności wdrażamy różne środki w celu zapewnienia zgodności z zasadami RODO dotyczącymi minimalizacji danych i uwzględniania ochrony prywatności w fazie projektowania.  Obejmuje to między innymi następujące środki:

 

 • Rozmycie twarzy i tablic rejestracyjnych za pomocą naszego najnowocześniejszego Oprogramowania do anonimizacji;

 • Zawężenie kąta kamery naszych pojazdów nagrywających tak dalece, jak to możliwe, mając na względzie cele, do których dążymy; oraz

 • Upewnienie się, że nagrania nie są wykonywane poza ruchem drogowym, na przykład gdy pojazd nagrywający jest tylko zaparkowany.

 

6. Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe?

 

Niezmodyfikowane nagrania są natychmiast usuwane po tym, jak nasze Oprogramowanie do anonimizacji rozmyło twarze, tablice rejestracyjne i inne podobne informacje, które wyraźnie identyfikują daną osobę.

Po przetworzeniu za pomocą Oprogramowania do anonimizacji, Nagrania będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższe przechowywanie jest wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo. W niektórych przypadkach przepisy obowiązującego prawa (np. przepisy dotyczące odpowiedzialności za produkt) mogą prowadzić do dłuższych okresów przechowywania, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani lub leży to w naszym uzasadnionym interesie (np. jeśli musimy przechowywać Nagrania, aby bronić się przed potencjalnymi roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt), aby przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy okres.

 

7. Twoje prawa i możliwości wyboru

 

Jako mieszkaniec EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii możesz mieć pewne prawa w odniesieniu do swoich Danych Osobowych na mocy RODO i/lub innych obowiązujących przepisów o ochronie danych, takich jak następujące:

 

 • możesz zażądać dostępu do swoich Danych Osobowych lub ich usunięcia; oraz

 • W pewnych okolicznościach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych lub uzyskać ograniczenie takiego przetwarzania.

 

Prawa te mają zastosowanie tylko wtedy, gdy w momencie składania wniosku posiadamy kopię Twoich Danych Osobowych (tj. tak długo, jak długo nie zostaną one pomyślnie zanonimizowane).

 

Ponadto, ponieważ charakter naszego przetwarzania nie wymaga identyfikacji osób, nie jesteśmy zobowiązani do przechowywania informacji identyfikacyjnych, a zatem możemy nie być w stanie odzyskać obrazów nagranych osób bez dodatkowych informacji.  Twoje prawa jako Podmiotu Danych zostaną zrealizowane tylko wtedy, gdy jesteś w stanie dostarczyć nam dodatkowych informacji, takich jak lokalizacja i czas nagrania, które w wystarczającym stopniu umożliwiłyby nam jednoznaczną identyfikację Twojej osoby w Nagraniach.

 

Należy pamiętać, że prawa te podlegają pewnym ograniczeniom, w ramach których możemy nadal przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub w oparciu o obowiązujące podstawy prawne.  

 

Prawo do przenoszenia danych i prawo do sprostowania danych nie mają zastosowania ze względu na charakter przetwarzanych przez nas Danych Osobowych.

 

Możesz skorzystać z wyżej wymienionych praw wynikających z przepisów prawa ochrony danych osobowych, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w Sekcji 11.  Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje żądania w terminach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.  Przed udzieleniem odpowiedzi na wniosek możemy poprosić Ciebie o podanie pewnych informacji w celu zweryfikowania Twojej tożsamości.

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej, masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego europejskiego państwa członkowskiego, w którym mieszkasz. Jeśli jesteś rezydentem Wielkiej Brytanii, możesz złożyć skargę Information Commissioner Office (patrz https://ico.org.uk/make-a-complaint/). Zachęcamy jednak do skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

 

8. Międzynarodowe transfery danych

 

Nie przekazujemy Nagrań do Korei Południowej przed ich przetworzeniem za pomocą Oprogramowania do anonimizacji. W związku z tym, większość przetwarzanych przez nas Danych Osobowych nie jest przekazywana poza UE/Wielką Brytanię.

 

Po przetworzeniu za pomocą Oprogramowania do anonimizacji, przekazujemy Nagrania do naszej siedziby w Korei Południowej w celu przetwarzania danych do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.  W zakresie, w jakim te Nagrania zawierają Dane Osobowe, obowiązujące przepisy o ochronie danych w Korei Południowej zapewniają poziom ochrony danych równoważny z poziomem wynikającym z RODO, a adekwatność tych przepisów została uznana przez Komisję Europejską i rząd Wielkiej Brytanii w decyzjach stwierdzających odpowiedni poziom ochrony zgodnie z art. 45 RODO.

 

Możemy również udostępniać Nagrania podmiotom opisanym w Sekcji 3, które mogą znajdować się poza Twoim krajem zamieszkania.  W zakresie, w jakim takie Nagrania zawierają Dane Osobowe, a dane są przekazywane do kraju spoza EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, zapewniamy, że ma to miejsce tylko wtedy, gdy odpowiedni poziom ochrony danych w tym kraju został potwierdzony przez Komisję Europejską oraz rządy Wielkiej Brytanii i Szwajcarii zgodnie z art. 45 RODO (lub lokalnym odpowiednikiem), bądź w oparciu o obowiązujące standardowe klauzule umowne, bądź jeśli w inny sposób zapewniono, że poziom ochrony danych po stronie odbiorcy jest odpowiedni.

 

9. Czy gromadzimy Dane Osobowe dzieci?

 

Nie gromadzimy Danych Osobowych dzieci poniżej szesnastego (16) roku życia celowo bądź z premedytacją.  Niemniej, technologia nagrywania, z której korzystamy, nie umożliwia rozróżnienia osób poniżej lub powyżej szesnastego (16) roku życia. W związku z tym Nagrania mogą zawierać Dane Osobowe dzieci, t.j. twarze, czego niestety nie można uniknąć.  Jednakże, jak wyszczególniono w Sekcji 2, dokładamy wszelkich starań, aby twarze i podobne informacje, które wyraźnie identyfikują poszczególne osoby, zostały nieodwracalnie rozmyte przed jakimkolwiek dalszym przetwarzaniem Nagrań.

 

10. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

 

Hyundai zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie w celu odzwierciedlenia zmian w naszej działalności biznesowej w odniesieniu do Nagrań lub zmian w obowiązujących przepisach o ochronie danych.  Firma Hyundai będzie wykorzystywać, udostępniać i ujawniać wszystkie Dane Osobowe zgodnie z Polityką Prywatności obowiązującą w momencie gromadzenia danych.

 

11. Kontakt

 

Administratorem Twoich Danych Osobowych (posiadającym oddziały zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w UE) jest Hyundai Motor Company [Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, South Korea].

 

Prosimy o kontakt pod adresem  [h-privacy@hyundai.com], jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw wynikających z przepisów ochrony danych osobowych lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności.  Możesz również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych: [Sanghong Lee].

 

Gdy skontaktujesz się z nami, będziemy przechowywać Dane Osobowe, które nam przekażesz (np. adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli dotyczy), aby odpowiedzieć na Twoje pytania lub przetworzyć Twoje żądanie.  Usuwamy dane zebrane w tym kontekście, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne, chyba że zabraniają nam tego przepisy prawa dotyczące przechowywania danych.

Privacy Policy
bottom of page