top of page
점

Privacy Policy

Privacybeleid voor Persoonsgegevens in Video-opnamen van Openbaar Verkeer

 

Ingangsdatum: [Aug] [17], 2023

 

Uw privacy is belangrijk voor Hyundai Motor Company, haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk "Hyundai" "wij", "ons" of "onze"), en wij zetten ons in voor de bescherming van Persoonsgegevens die wij mogelijk verzamelen en/of anderszins verwerken als onderdeel van onze zakelijke activiteiten.

 

Dit Privacybeleid ("Privacybeleid") is van toepassing op onze verwerking van Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen bij het maken van video's van openbaar verkeer en het verzamelen van gerelateerde sensorgegevens met behulp van opnamevoertuigen voor het trainen, ontwikkelen, verbeteren en bedienen van onze geavanceerde rijhulpsystemen, geautomatiseerde rijfuncties en andere diensten. "Persoonsgegevens" betekent alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (de "Betrokkene"), bijv. kentekenplaten en videobeelden die fysieke kenmerken van een individu tonen.

 

Na het verzamelen van video's van openbaar verkeer en gerelateerde sensorgegevens, verwerken wij de gegevens onmiddellijk met behulp van software die probeert alle informatie te verwijderen waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd (de "Anonimiseringssoftware"). Meer details over dit proces worden gegeven in Sectie 2 van dit Privacybeleid. Wij verwerken echter nog steeds Persoonsgegevens onder dit Privacybeleid in drie situaties:

 • Wij verwerken persoonsgegevens voorafgaand aan het gebruik van deze software en bij het toepassen van de Anonimiseringssoftware op de gegevens.

 • In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Anonimiseringssoftware een stukje identificerende informatie mist of niet volledig kan verbergen.

 • In bepaalde omstandigheden kan een persoon nog steeds geïdentificeerd worden ondanks dat details verborgen zijn, bijvoorbeeld als hij een uitzonderlijk unieke auto bezit.

Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen in de drie hierboven beschreven situaties, evenals uw rechten, indien van toepassing, met betrekking tot dergelijke gegevens.

1. Welke Persoonsgegevens Verzamelen Wij?

 

Wij maken gebruik van opnamevoertuigen die duidelijk zijn gemarkeerd met stickers (d.w.z. een camerasymbool) en tekens en die zijn uitgerust met speciale opname- en sensortechnologie (bijv. camera's, sensoren, meetapparatuur) om video-opnamen te maken van het openbare verkeer en gerelateerde sensorgegevens te verzamelen, zoals GPS-informatie. De video-opnamen en andere verzamelde informatie (samen de "Opnamen") kunnen bijvoorbeeld de volgende Persoonsgegevens bevatten:

 

 • Gezichten, andere kenmerken, gedrag en omgeving van verkeersdeelnemers en personen in de buurt van onze opnamevoertuigen;

 • Kentekenplaten, belettering, andere kenmerken en omgeving van voertuigen in de buurt van onze opnamevoertuigen;

 • Nummers, tekst, andere kenmerken en omgeving van particuliere huizen en gebouwen in de buurt van onze opnamevoertuigen;

 • Andere informatie in de omgeving van onze opnamevoertuigen die wordt vastgelegd door de technologie die op de opnamevoertuigen is geïnstalleerd;

 • GPS-locatie-informatie van de bovenstaande gegevens; en

 • Tijdstempels van de verzameling van de bovenstaande gegevens.

 

2. Hoe Gebruiken Wij Uw Persoonsgegevens?

 

Om de verwerking van Persoonsgegevens te minimaliseren en Betrokkenen te beschermen, vervagen (d.w.z. onherkenbaar maken) wij als eerste stap na het maken van de Opnamen gezichten, kentekens en andere soortgelijke informatie die een individuele persoon duidelijk identificeert met behulp van onze Anonimiseringssoftware. Deze vervaging kan niet ongedaan worden gemaakt.

 

Als dit eenmaal is gebeurd, zullen de Opnamen die op deze manier zijn aangepast nog steeds worden gebruikt voor de doeleinden zoals hieronder beschreven. De originele niet vervaagde opnamen worden na deze aanpassing verwijderd en worden niet gedeeld met derde partijen anders dan noodzakelijk voor het verzamelen en anonimiseren van de Opnamen.

 

In de meeste gevallen maakt deze wijziging de verzamelde gegevens anoniem. Het biedt een sterke bescherming voor de Betrokkenen, terwijl het ons doel bevordert om de hoeveelheid en intensiteit van de Persoonsgegevens die overblijven in de Opnames zo veel mogelijk te minimaliseren in overeenstemming met de principes van dataminimalisatie en privacy by design die worden voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG").

 

Zoals hierboven vermeld, kunnen wij echter niet uitsluiten dat de Opnames nog steeds gegevens bevatten die een identificatie mogelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat bepaalde niet-vervaagde gegevens bij uitzondering nog steeds als Persoonsgegevens kunnen worden beschouwd onder de AVG vanwege de unieke kenmerken (bijv. een unieke auto), of vanwege een storing in het vervagingproces (wat onder normale omstandigheden niet zou moeten voorkomen, maar helaas kunnen softwarefouten nooit helemaal worden uitgesloten). De Opnames kunnen daarom mogelijk nog steeds bepaalde Persoonsgegevens bevatten.

 

Na de aanpassingen door onze Anonimiseringssoftware gebruiken wij de Opnamen (inclusief eventuele Persoonsgegevens die erin achterblijven) voor het trainen, ontwikkelen, verbeteren en bedienen van onze geavanceerde rijhulpsystemen, geautomatiseerde rijfuncties en andere soortgelijke diensten. Deze diensten vereisen video-opnamen van openbaar verkeer en de omgeving daarvan, zoals auto's, straten en de omgeving van de straten (waaronder mogelijk particuliere huizen en gebouwen), om echte verkeers- en omgevingscondities te simuleren. De gegevens worden met name gebruikt om de nauwkeurigheid van deze systemen en diensten te verbeteren bij het identificeren van verkeersdeelnemers zoals andere voertuigen en voetgangers, evenals verkeersborden en de omgeving van het verkeer. Tijdens de werking van deze systemen en diensten is ook gerelateerde sensorinformatie nodig, zoals GPS-locatie, om de detectie van bepaalde verkeersobjecten, zoals verkeersborden of verkeersomgevingen, te verbeteren.

 

Wij gebruiken de Opnamen alleen voor de bovengenoemde doeleinden. Wij verwerken geen Persoonsgegevens om u of andere individuen waarop de gegevens betrekking kunnen hebben te identificeren en wij minimaliseren het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens zoveel mogelijk (zie Sectie 5 voor meer details). Wij verwerken uw Persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

3. Hoe Delen Wij Uw Persoonsgegevens?

 

Voorafgaand aan de verwerking met onze Anonimiseringssoftware kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met:

 

 • Dienstverleners en leveranciers: Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met een serviceprovider (d.w.z. een bedrijf dat dienst doet als verwerker) die wij inschakelen voor het besturen van de opnamevoertuigen en het maken van de Opnamen, en een serviceprovider die het anonimiseringsproces toepast. Beiden worden namens ons en volgens onze instructies uitgevoerd. Wij kunnen Persoonsgegevens ook delen met onze hosting service providers die ons voorzien van infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, schijfruimte en databasediensten. Deze entiteiten zijn contractueel verplicht om de Persoonsgegevens die wij verstrekken uitsluitend te gebruiken om hun respectieve diensten te leveren en niet voor hun eigen onafhankelijke doeleinden.

 

Na anonimisering delen wij de Opnamen met de volgende entiteiten, waarbij dit delen onder dit Privacybeleid valt als de Opnamen nog Persoonsgegevens bevatten:

 

 • Onze bedrijfsgroep: Uw Persoonsgegevens kunnen voor operationele doeleinden worden gedeeld met dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van Hyundai in uw land of regio.

 • Dienstverleners en leveranciers: Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met een breder scala aan verkopers, dienstverleners, leveranciers, aannemers of agenten die dergelijke gegevens gebruiken om bepaalde functies namens ons uit te voeren.

 • Zakelijke partners: Wij kunnen de Opnames, die Persoonsgegevens kunnen bevatten, delen met onze zakelijke partners om samen te werken aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van verregaand en volledig geautomatiseerd rijden.

 • Bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen de Opnamen, die Persoonsgegevens kunnen bevatten, verstrekken en overdragen als onderdeel van een fusie, overname, financiering, verkoop van bedrijfsactiva of belangen in het bedrijf, of in het geval van insolventie, faillissement of curatele, inclusief tijdens onderhandelingen met betrekking tot dergelijke bedrijfsoverdrachten.

 • Rechten en belangen beschermen: Wij kunnen je Persoonsgegevens verstrekken om de veiligheid, rechten, eigendommen of beveiliging van Hyundai, derden of het algemene publiek te beschermen of te verdedigen, waaronder het opsporen, voorkomen of anderszins adresseren van beveiligings- of technische problemen of andere activiteiten die wij, naar eigen goeddunken, beschouwen als illegale, onethische of wettelijk strafbare activiteiten of als een risico daarop.

 • Rechtbanken, overheidsinstanties of entiteiten: Wij kunnen uw Persoonsgegevens die onderdeel zijn van (delen van) de Opnamen verstrekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of regelgevende verplichtingen, inclusief als onderdeel van een gerechtelijke procedure, in reactie op een dagvaarding, bevelschrift, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces, of om mee te werken aan onderzoeken of wettige verzoeken, formeel of informeel, van rechtbanken, overheidsinstanties of entiteiten (dergelijke verstrekkingen zouden gebaseerd zijn op Artikel 6, lid 1, lit. c AVG).

 

4. Wat Zijn Onze Wettelijke Grondslagen Voor het Verwerken van Uw Persoonsgegevens?

 

Onze verwerking van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen om onze geavanceerde rijhulpsystemen, geautomatiseerde rijfuncties en andere diensten te ontwikkelen, trainen en exploiteren; op voorwaarde dat uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen (Artikel 6, lid 1, lit. f AVG).

 

Wij beschermen uw belangen als Betrokkene door uw Persoonsgegevens niet te verwerken voor identificatiedoeleinden en door technische en organisatorische maatregelen te implementeren die garanderen dat alle relevante verwerkingsactiviteiten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

5. Hoe Beschermen Wij Uw Persoonsgegevens?

 

Wij nemen de bescherming van uw Persoonsgegevens zeer serieus en hanteren een veiligheidsbeleid, procedures, hulpmiddelen en andere technische en organisatorische maatregelen om een adequaat beschermingsniveau te garanderen.

 

In het bijzonder implementeren wij verschillende maatregelen om te voldoen aan de AVG-principes van dataminimalisatie en privacy by design. Dit omvat onder andere de volgende maatregelen:

 

 • Gezichten en kentekens vervagen met onze allernieuwste Anonimiseringssoftware;

 • Het verkleinen van de camerahoek van onze opnamevoertuigen voor zover dat mogelijk is voor de doeleinden die wij nastreven; en

 • Ervoor zorgen dat er geen opnames worden gemaakt buiten het verkeer, bijvoorbeeld wanneer het opnamevoertuig alleen geparkeerd staat.

 

6. Hoe Lang Bewaren Wij Uw Persoonsgegevens?

 

Niet vervaagde opnames worden onmiddellijk verwijderd nadat onze Anonimiseringssoftware gezichten, nummerplaten en andere soortgelijke informatie waarmee een individuele persoon duidelijk kan worden geïdentificeerd, heeft vervaagd.

Na verwerking met de Anonimiseringssoftware zullen de Opnamen alleen worden bewaard voor de duur die nodig is om de doelen te bereiken die in dit Privacybeleid zijn vermeld, tenzij langer bewaren wordt vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving. In sommige gevallen kunnen wettelijke bepalingen onder de toepasselijke wetgeving (bijv. productaansprakelijkheidswetgeving) leiden tot langere bewaartermijnen waarbij wij wettelijk verplicht zijn of wanneer het ons gerechtvaardigd belang is (bijv. als wij de Opnamen moeten bewaren om ons te verdedigen tegen mogelijke productaansprakelijkheidsclaims) om de Persoonsgegevens langer te bewaren.

 

7. Uw Rechten en Keuzes

 

Als inwoner van de EER, het VK of Zwitserland kunt u bepaalde rechten hebben met betrekking tot uw Persoonsgegevens onder de AVG en/of andere toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, zoals de volgende:

 

 • U kunt verzoeken om toegang tot of verwijdering van uw Persoonsgegevens; en

 • U kunt onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen of een beperking verkrijgen van de verwerking van uw Persoonsgegevens.

 

Deze rechten zijn alleen van toepassing als wij op het moment van het verzoek een kopie van uw Persoonsgegevens in ons bezit hebben (d.w.z. zolang de gegevens niet succesvol zijn geanonimiseerd).

 

Omdat de aard van onze verwerking geen identificatie van personen vereist, zijn wij niet verplicht om identificatiegegevens bij te houden, waardoor het mogelijk is dat wij beelden van opgenomen personen niet kunnen terugvinden zonder aanvullende informatie. Uw rechten als betrokkene kunnen alleen van toepassing zijn als u in staat bent om ons te voorzien van aanvullende informatie, zoals locatie en tijd van de opname, die ons voldoende in staat zou stellen om u duidelijk te identificeren in de Opnamen.

 

Houd er rekening mee dat deze rechten onderworpen zijn aan bepaalde beperkingen, waarbij wij uw Persoonsgegevens mogen blijven bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of op basis van toepasselijke verwerkingsgrondslagen.

 

Het recht op gegevensportabiliteit en het recht op rectificatie zijn niet van toepassing gezien de aard van de Persoonsgegevens die wij verwerken.

 

U kunt uw rechten als betrokkene uitoefenen door contact met ons op te nemen via de gegevens in Sectie 11.  Wij zullen trachten uw verzoeken te beantwoorden binnen de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven termijnen. Wij kunnen u om bepaalde informatie vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij op een verzoek reageren.

 

Als u inwoner bent van de Europese Unie, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit van de Europese lidstaat waarin u verblijft.  Als u inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk, kunt u een klacht indienen bij de Information Commissioner Office (zie https://ico.org.uk/make-a-complaint/). Wij raden u echter aan om eerst contact met ons op te nemen als u vragen of zorgen hebt.

 

8. Internationale Gegevensdoorgifte

 

Wij geven de Opnamen niet door naar Zuid-Korea voordat ze worden verwerkt met de Anonimiseringssoftware. Daarom wordt het merendeel van de Persoonsgegevens die wij verwerken niet buiten de EU/het VK doorgegeven.

 

Na verwerking met de Anonimiseringssoftware, geven wij de Opnamen door aan ons hoofdkantoor in Zuid-Korea om de gegevens te verwerken voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Voor zover deze Opnamen Persoonsgegevens bevatten, garandeert de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in Zuid-Korea een niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan dat onder de AVG, en de adequaatheid hiervan is erkend door de Europese Commissie en de regering van het Verenigd Koninkrijk in adequaatheidsbesluiten krachtens artikel 45 AVG.

 

Wij kunnen de Opnamen ook delen met entiteiten zoals beschreven in Sectie 3, die gevestigd kunnen zijn buiten het land waar u woont. Voor zover dergelijke Opnamen Persoonsgegevens bevatten en de gegevens worden overgedragen naar een land buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, zorgen wij ervoor dat dit alleen gebeurt als de adequaatheid van het niveau van gegevensbescherming in dat land is bevestigd door de Europese Commissie en de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland in overeenstemming met artikel 45 AVG (of een lokale equivalent), op basis van de toepasselijke standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, of als anderszins is verzekerd dat het niveau van gegevensbescherming aan de kant van de ontvanger adequaat is.

 

9. Verzamelen Wij Persoonsgegevens van Kinderen?

 

Wij verzamelen niet opzettelijk of bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan zestien (16) jaar. De opnametechnologie die wij gebruiken beschikt echter niet over de functionaliteiten om onderscheid te kunnen maken tussen personen die jonger of ouder zijn dan zestien (16) jaar. Daarom kunnen Opnames Persoonsgegevens van kinderen bevatten, d.w.z. gezichten, en dit kan helaas niet worden voorkomen. Echter, zoals beschreven in Sectie 2, doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat gezichten en soortgelijke informatie die individuele personen duidelijk identificeren, onherroepelijk worden vervaagd voordat verdere verwerking van de Opnamen plaatsvindt.

 

10. Wijzigingen in dit Privacybeleid

 

Hyundai behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen om wijzigingen in onze zakelijke activiteiten met betrekking tot de Opnamen of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming weer te geven. Hyundai zal alle Persoonsgegevens gebruiken, delen en verstrekken in overeenstemming met het Privacybeleid dat van kracht is op het moment dat de gegevens worden verzameld.

 

11. Neem Contact met Ons op

 

De verwerkingsverantwoordelijke (met vestigingen in zowel het VK als de EU) van uw Persoonsgegevens is Hyundai Motor Company [Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, South Korea].

 

Neem contact met ons op via [h-privacy@hyundai.com] als u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene of vragen heeft over dit Privacybeleid. U kunt ook contact opnemen met onze gegevensbescherming functionaris: [Sanghong Lee].

 

Wanneer u contact met ons opneemt, slaan wij Persoonsgegevens op die u aan ons verstrekt (bijv. uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) om uw vragen te beantwoorden of uw verzoek te verwerken. Wij verwijderen de in deze context verzamelde gegevens nadat de opslag niet langer noodzakelijk is, tenzij dit ons is verboden op grond van wettelijke bewaarplichten.

Privacy Policy
bottom of page