top of page
점

Privacy Policy

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím videozáznamů veřejného provozu

 

Datum účinnosti: [Aug] [17], 2023

 

Vaše soukromí je pro společnost Hyundai Motor Company, její dceřiné a přidružené společnosti (souhrnně "Hyundai", "my", "nás" nebo "naše") důležité a zavazujeme se chránit veškeré Osobní údaje, které můžeme shromažďovat a/nebo jinak zpracovávat v rámci našich obchodních aktivit.

 

Tyto Informace o zpracování osobních údajů ("Informace") se vztahují na naše zpracování Osobních údajů, které můžeme potenciálně shromažďovat při vytváření videozáznamů veřejného provozu a shromažďování souvisejících údajů ze senzorů z vozidel zaznamenávajících okolní provoz za účelem trénování, vývoje, vylepšování a provozování našich pokročilých asistenčních systémů řidiče, funkcí automatizovaného řízení a dalších služeb. "Osobními údaji" se rozumí jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě ("Subjekt údajů"), např. poznávací značky a videozáznamy zobrazující fyzické charakteristiky jednotlivce.

 

Po shromáždění videozáznamů veřejného provozu a souvisejících údajů ze senzorů tato data neprodleně zpracováváme pomocí softwaru, který se snaží odstranit veškeré informace, které by mohly identifikovat fyzickou osobu ("Anonymizační software"). Bližší podrobnosti o tomto procesu jsou uvedeny v části 2 těchto Informací. Přesto však Osobní údaje zpracováváme podle těchto Informací ve třech situacích:

 • Osobní údaje zpracováváme před použitím a při použití Anonymizačního softwaru.

 • Ve výjimečných případech může Anonymizační software vynechat nebo zcela nezakrýt některé identifikační údaje.

 • Za určitých okolností lze fyzickou osobu identifikovat i přes zakrytí údajů, například pokud vlastní výjimečně unikátní automobil.

Tyto Informace popisují, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše Osobní údaje v těchto třech výše popsaných situacích, a také vaše práva týkající se těchto Osobních údajů.

 

1. Jaké Osobní údaje shromažďujeme?

 

K pořizování videozáznamů veřejného provozu a shromažďování souvisejících údajů ze senzorů, jako jsou informace GPS, používáme vozidla vybavená speciální záznamovou a snímací technikou (např. kamerami, senzory, měřicími zařízeními) výrazně označená nálepkami (např. symbolem kamery) a nápisy. Videozáznamy a další shromážděné údaje (společně "Záznamy") mohou obsahovat např. následující Osobní údaje:

 

 • obličeje, další charakteristiky, chování a okolí účastníků provozu a osob v blízkosti našich vozidel zaznamenávajících provoz;

 • poznávací značky, nápisy, další charakteristiky a okolí vozidel v blízkosti našich vozidel zaznamenávajících provoz;

 • čísla, text, další charakteristiky a okolí soukromých domů a budov v blízkosti našich vozidel zaznamenávajících provoz;

 • další údaje z okolí našich vozidel zaznamenávajících provoz, které jsou zachyceny ve vozidlech zaznamenávajících provoz vybavenou technologií;

 • informace o poloze GPS výše uvedených údajů; a

 • časová razítka shromáždění výše uvedených údajů.

 

2. Jak vaše Osobní údaje používáme?

 

Abychom minimalizovali zpracování Osobních údajů a chránili Subjekty údajů, jako první krok po vytvoření Záznamů pomocí našeho Anonymizačního softwaru rozmazáváme (tj. znemožňujeme rozpoznání) obličeje, poznávací značky a další podobné údaje, které jednoznačně identifikují konkrétní fyzickou osobu. Toto rozmazání je nevratné.

 

Jakmile se tak stane, jsou takto upravené Záznamy následně používány pro účely popsané níže. Nerozmazané Záznamy jsou po této úpravě smazány a nejsou sdíleny s žádnými dalšími třetími stranami kromě těch, které jsou nezbytné pro shromažďování a anonymizaci Záznamů.

 

V naprosté většině případů se díky této úpravě shromážděné údaje stanou anonymními. Toto poskytuje silnou ochranu Subjektům údajů a zároveň podporuje náš cíl co nejvíce minimalizovat množství a intenzitu Osobních údajů, které zůstávají v Záznamech, v souladu se zásadami minimalizace údajů a záměrnou ochranou osobních údajů, které vyplývají z příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ("GDPR").

 

Jak je však uvedeno výše, nemůžeme vyloučit, že Záznamy mohou stále obsahovat údaje, které umožňují identifikaci. Může to být například proto, že některé nerozmazané údaje by stále mohly být výjimečně považovány za osobní údaje podle GDPR z důvodu jejich unikátních vlastností (např. unikátní automobil), nebo z důvodu selhání procesu rozmazávání (k němuž by za normálních okolností nemělo dojít, avšak selhání softwaru bohužel nelze nikdy zcela vyloučit). Záznamy tedy mohou potenciálně stále obsahovat určité Osobní údaje.

 

Po úpravách provedených naším Anonymizačním softwarem používáme Záznamy (včetně všech Osobních údajů, které v nich zůstaly) k tréninku, vývoji, vylepšování a provozování našich pokročilých asistenčních systémů řidiče, funkcí automatizovaného řízení a dalších podobných služeb. Tyto služby vyžadují videozáznamy veřejného provozu a okolí komunikací, jako jsou automobily, ulice a prostředí ulic (které může zahrnovat soukromé domy a budovy), aby bylo možné simulovat reálné podmínky provozu a prostředí. Údaje se používají zejména ke zlepšení přesnosti těchto systémů a služeb při identifikaci účastníků provozu, jako jsou jiná vozidla a chodci, a také dopravních značek a okolí komunikací. Během provozu těchto systémů a služeb jsou rovněž zapotřebí související údaje ze senzorů, jako je poloha GPS, aby se zlepšila detekce určitých dopravních objektů, jako jsou dopravní značky nebo okolí komunikací.

 

Záznamy používáme pouze pro výše uvedené účely. Nezpracováváme žádné Osobní údaje, abychom identifikovali vás nebo jiné osoby, jichž se tyto údaje mohou týkat, a v maximální možné míře minimalizujeme shromažďování a zpracovávání Osobních údajů (více podrobností naleznete v části 5). Vaše Osobní údaje nezpracováváme za účelem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

 

3. Jak sdílíme vaše Osobní údaje?

 

Před zpracováním pomocí našeho Anonymizačního softwaru mohou být vaše Osobní údaje sdíleny s:

 

 • Poskytovateli služeb a dodavateli: Osobní údaje mohou být sdíleny s poskytovatelem služeb (tj. společností, která slouží jako zpracovatel), kterého zapojíme do řízení vozidel zaznamenávajících provoz a vytváření Záznamů, a s poskytovatelem služeb, který bude provádět proces anonymizace. Obě tyto činnosti jsou prováděny naším jménem a podle našich pokynů. Osobní údaje můžeme také sdílet s poskytovateli hostingových služeb, kteří nám poskytují služby infrastruktury a platformy, výpočetní kapacitu, místo na disku a databázové služby. Tyto subjekty jsou smluvně zavázány používat námi sdělené Osobní údaje výhradně k poskytování svých příslušných služeb, a nikoliv pro své vlastní samostatné účely.

 

Po anonymizaci sdílíme Záznamy s následujícími subjekty, přičemž toto sdílení spadá pod tyto Informace, pokud Záznamy stále obsahují Osobní údaje:

 

 • Naše skupina společností: Vaše Osobní údaje mohou být pro provozní účely sdíleny s dceřinými společnostmi a pobočkami Hyundai, které se nacházejí ve vaší zemi nebo regionu.

 • Poskytovatelé služeb a dodavatelé: Vaše Osobní údaje mohou být sdíleny s širším okruhem prodejců, poskytovatelů služeb, dodavatelů, smluvních partnerů nebo zástupců, kteří tyto údaje používají k provádění určitých funkcí naším jménem.

 • Obchodní partneři: Záznamy, které mohou obsahovat Osobní údaje, můžeme sdílet s našimi obchodními partnery za účelem spolupráce na výzkumu a vývoji v oblasti vysoce a plně automatizovaného řízení.

 • Převody podniků: Záznamy, které mohou obsahovat Osobní údaje, můžeme sdílet a předávat v rámci fúze, akvizice, financování, prodeje majetku společnosti nebo podílů ve společnosti nebo v případě platební neschopnosti, úpadku nebo nucené správy, včetně jednání souvisejících s takovým převodem podniku.

 • Ochrana práv a zájmů: Vaše Osobní údaje můžeme zveřejnit za účelem ochrany nebo obrany bezpečnosti, práv, majetku nebo zabezpečení Hyundai, třetích stran nebo obecné veřejnosti, včetně odhalování, prevence nebo jiného řešení bezpečnostních nebo technických problémů nebo jiné činnosti, kterou podle našeho výlučného uvážení považujeme za nezákonnou, neetickou nebo právně postižitelnou činnost nebo u které hrozí takové nebezpečí.

 • Soudy, státní orgány nebo jiné veřejnoprávní subjekty: Vaše Osobní údaje obsažené v Záznamech (nebo jejich částech) můžeme sdílet v souladu s příslušnými právními předpisy, abychom splnili příslušné právní nebo regulatorní povinnosti, včetně v rámci soudního řízení, v reakci na předvolání, příkaz k prohlídce, soudní příkaz nebo jiný zákonný postup, nebo abychom spolupracovali při vyšetřování nebo na základě žádostí podle zákona, ať už formálních nebo neformálních, od soudů, státních orgánů nebo jiných veřejnoprávních subjektů (takové sdílení by bylo založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

 

4. Jaké jsou naše právní základy pro zpracování vašich Osobních údajů?

 

Zpracování vašich Osobních údajů, jak je popsáno v těchto Informacích, je založeno na našem oprávněném zájmu vyvíjet, trénovat a provozovat naše pokročilé asistenční systémy pro řidiče, funkce automatizovaného řízení a další služby za předpokladu, že nepřevažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami (čl.6 odst.1 písm. f) GDPR).

 

Vaše zájmy jako Subjektu údajů chráníme tím, že vaše Osobní údaje nezpracováváme pro účely identifikace a že zavádíme technická a organizační opatření, která zajišťují, aby všechny příslušné operace zpracování byly v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 

5. Jak chráníme vaše Osobní údaje?

 

Ochranu vašich Osobních údajů bereme velmi vážně a udržujeme bezpečnostní zásady, postupy, nástroje a další technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany.

 

Provádíme zejména různá opatření, abychom dodrželi zásady GDPR týkající se minimalizace údajů a záměrné ochrany osobních údajů. Mezi tato opatření patří mimo jiné:

 

 • rozmazání obličejů a poznávacích značek pomocí našeho nejmodernějšího Anonymizačního softwaru;

 • maximální zúžení úhlu záběru našich vozidel zaznamenávajících provoz s ohledem na námi sledované účely; a

 • zajištění, aby se žádné záznamy nepořizovaly mimo provoz, například když je vozidlo zaznamenávající provoz pouze zaparkované.

 

6. Jak dlouho uchováváme vaše Osobní údaje?

 

Nerozmazané záznamy jsou okamžitě vymazány poté, co náš Anonymizační software rozmazal obličeje, poznávací značky a další podobné údaje, které jednoznačně identifikují konkrétní fyzickou osobu.

Po zpracování pomocí Anonymizačního softwaru jsou Záznamy uchovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelů uvedených v těchto Informacích, pokud příslušné právní předpisy nevyžadují nebo nepovolují delší uchovávání. V některých případech mohou ustanovení příslušných právních předpisů (např. právní úprava odpovědnosti za vadu výrobku) vést k delší době uchovávání, kdy jsme dle právních předpisů povinni nebo je naším oprávněným zájmem (např. pokud potřebujeme uchovávat Záznamy, abychom se mohli bránit proti případným nárokům z odpovědnosti za vadu výrobku) uchovávat Osobní údaje po delší dobu.

 

7. Vaše práva a volby

 

Jako osoba s bydlištěm v EHP, Spojeném království nebo Švýcarsku můžete mít určitá práva týkající se vašich Osobních údajů podle GDPR a/nebo jiných příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, například následující:

 

 • můžete požádat o přístup ke svým Osobním údajům nebo o jejich výmaz; a

 • za určitých okolností můžete vznést námitku proti zpracování svých Osobních údajů nebo dosáhnout jeho omezení.

 

Tato práva se uplatní pouze v případě, že v době podání žádosti máme kopii vašich Osobních údajů (tj. dokud nebyly úspěšně anonymizovány).

 

Dále, protože povaha našeho zpracování nevyžaduje identifikaci fyzických osob, nejsme povinni uchovávat identifikační údaje, a proto se může stát, že nebudeme schopni vyhledat snímky zaznamenaných fyzických osob bez dalších informací. Vaše práva subjektu údajů se mohou uplatnit pouze v případě, že jste schopni nám poskytnout dodatečné informace, jako je místo a čas pořízení záznamu, které by nám dostatečně umožnily vaši jednoznačnou identifikaci v Záznamech.

 

Upozorňujeme, že tato práva podléhají určitým omezením, kdy můžeme vaše Osobní údaje nadále uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich právních povinností nebo na základě jiných právních základů.  

 

Právo na přenositelnost údajů a právo na opravu se vzhledem k povaze Osobních údajů, které zpracováváme, neuplatňuje.

 

Své právo subjektu údajů můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete prostřednictvím údajů uvedených v části 11. Budeme se snažit reagovat na vaše žádosti ve lhůtách vyžadovaných příslušnými právními předpisy. Před odpovědí na žádost si od vás můžeme vyžádat určité informace k ověření vaší totožnosti.

 

Pokud máte bydliště v Evropské unii, máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu členského státu, ve kterém máte bydliště. Pokud máte bydliště ve Spojeném království, můžete podat stížnost u Úřadu komisaře pro informace (viz https://ico.org.uk/make-a-complaint/). Doporučujeme vám však, abyste se s případnými dotazy nebo obavami nejprve obrátili na nás.

 

8. Předávání osobních údajů do třetích zemí

 

Záznamy před zpracováním pomocí Anonymizačního softwaru nepředáváme do Jižní Koreje. Většina Osobních údajů, které zpracováváme, proto není předávána mimo EU/Spojené království.

 

Po zpracování pomocí Anonymizačního softwaru předáváme Záznamy do naší centrály v Jižní Koreji, kde údaje zpracováváme pro účely uvedené v těchto Informacích. V rozsahu, v jakém tyto Záznamy obsahují Osobní údaje, zajišťují příslušné předpisy na ochranu osobních údajů v Jižní Koreji úroveň ochrany osobních údajů rovnocennou úrovni ochrany osobních údajů podle GDPR a jejich rovnocennost uznala Evropská komise a vláda Spojeného království v rozhodnutích o odpovídající ochraně podle článku 45 GDPR.

 

Záznamy můžeme také sdílet se subjekty popsanými v části 3, které mohou být usazeny mimo zemi vašeho bydliště. Pokud takové Záznamy obsahují Osobní údaje a údaje jsou předávány do země mimo EHP, Spojeného království nebo Švýcarska, zajišťujeme, aby se tak dělo pouze, pokud Evropská komise a vlády Spojeného království a Švýcarska potvrdily odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v této zemi v souladu s článkem 45 GDPR (nebo lokálním ekvivalentem), na základě platných standardních smluvních doložek, nebo pokud bylo jinak zajištěno, že úroveň ochrany poskytovaná osobním údajům u příjemce je rovnocenná.

 

9. Shromažďujeme Osobní údaje dětí?

 

Osobní údaje dětí mladších šestnácti (16) let neshromažďujeme záměrně ani vědomě.  Záznamová technologie, kterou používáme, však není schopna rozlišit osoby mladší nebo starší šestnácti (16) let. Záznamy proto mohou obsahovat Osobní údaje dětí, tj. obličeje, a tomu se bohužel nelze vyhnout. Jak je však podrobně popsáno v části 2, vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že obličeje a podobné údaje, které jednoznačně identifikují jednotlivé fyzické osoby, budou před jakýmkoli dalším zpracováním Záznamů nevratně rozmazány.

 

10. Změny těchto Informací

 

Společnost Hyundai si vyhrazuje právo tyto Informace kdykoli změnit, aby reflektovaly změny v našich obchodních aktivitách týkajících se Záznamů nebo změny v příslušných právních předpisech na ochranu osobních údajů. Hyundai bude používat, sdílet a předávat veškeré Osobní údaje v souladu s Informacemi platnými v době shromažďování údajů.

 

11. Kontaktujte nás

 

Správcem vašich Osobních údajů (s pobočkami ve Spojeném království i v EU) je společnost Hyundai Motor Company [Adresa: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, South Korea].

 

Pokud si přejete uplatnit svá práva subjektu údajů nebo máte jakékoli dotazy týkající se těchto Informací, kontaktujte nás prosím na adrese  [h-privacy@hyundai.com]. Můžete se také obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: [Sanghong Lee].

 

Když nás kontaktujete, uchováváme Osobní údaje, které nám poskytnete (např. vaši e-mailovou adresu, jméno a telefonní číslo), abychom mohli odpovědět na vaše dotazy nebo zpracovat vaši žádost. Údaje shromážděné v této souvislosti vymažeme poté, co jejich uchovávání již není nutné, pokud nám to nezakazuje povinnost uchovávání údajů vyplývající z právních předpisů.

Privacy Policy
bottom of page